Gedragsregels van The Sky Is No Limit Vastgoedlounge FC Groningen

Met het oog op de veiligheid, kwaliteit en een aangenaam verblijf van alle bezoekers van de Sky is NO Limit
Vastgoedlounge FC Groningen (“de Skybox) heeft het bestuur van de Stichting Vastgoedlounge FC Groningen
(nader te noemen “de Stichting”) het nodig en nuttig gevonden om op grond van artikel 14 van de Statuten van
de Vereniging bij bestuursbesluit van 11 september 2014 het volgende Huishoudelijk Reglement vast te stellen,
dit in aanvulling op het bepaalde in de Statuten.

Onder Skybox wordt tenzij nadrukkelijk anders aangegeven: de ontmoetingsruimte met bar en zitjes, hal, kast,
garderobe, toiletten en tribune met opgangen. Eenieder die zich in de Skybox bevindt wordt geacht kennis te
hebben genomen van- en zich te confirmeren aan de gedragsregels.

1. Toegang tot de Skybox op wedstrijddagen Deelnemers van de Stichting hebben toegang tot de skybox op
vertoon van hun toegangskaart / abonnement, vanaf het moment dat de horecabezetting en/of bestuursleden
aanwezig zijn. Ook toegang hebben:

 • Gasten van deelnemers die een toegangskaart voor de skybox hebben ontvangen van of via een
  deelnemer;
 • Gasten van bestuursleden die speciaal zijn uitgenodigd en een toegangskaart voor de skybox hebben
  ontvangen;
 • Deelnemers van de Mediabox, Boerenbox of Energy Valley Topclub na afloop van de wedstrijd;
 • Relaties van deelnemers na afloop van de wedstrijd, mits zij toegang hebben tot het skybox-gedeelte
  in het stadion én toestemming hebben van het bestuur; het bestuur heeft het toestemmen om
  toegang te verlenen ook gemandateerd aan leden van de activiteitencommissie van de Stichting;
 • (Horeca)personeel aangesteld door de Stichting, medewerkers van FC Groningen, waaronder ook
  begrepen Horecapersoneel, Veiligheidsmensen, Spelers van de selectie of van de beloften, trainers,
  alsmede door de Stichting aangewezen of gecontracteerde muzikanten, horecamensen, sprekers,
  technici, etc.

2. Eten en drinken, glaswerk en servies Eten en drinken is alleen toegestaan op de daartoe bestemde plekken,
te weten het binnengedeelte van de Skybox. Glaswerk en serviesgoed is op de tribune voor de Skybox niet
toegestaan.

3. Roken Roken is in de Skybox niet toegestaan in de binnenruimten, waaronder hal en toiletten. Roken is op
de tribune toegestaan, mits en voor zover u anderen niet tot last bent.

4. Alcohol en drugs Het nuttigen van alcohol is in de Skybox toegestaan, waarbij regels van fatsoen gelden. U
mag anderen niet tot last zijn en duidelijk zichtbaar dronkenschap wordt niet getolereerd. Het gebruik van
zowel hard- als softdrugs is niet toegestaan in de Skybox (ook niet in toiletten of op de tribune).

5. Hardlopen Hardlopen is uit veiligheidsoverwegingen en hinder voor de overige bezoekers niet toegestaan op
de tribune noch in het binnengedeelte van de Skybox.

6. Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan in de Skybox.

7. Audioapparatuur en mobiele telefoons Het gebruik van audioapparatuur is in de Skybox alleen toegestaan
voor zover u andere gebruikers van de Skybox niet tot last bent. Gelet op het zakelijke karakter van de Skybox
is gebruik van mobiele telefoons toegestaan, mits u andere gebruikers niet tot last bent. U kunt hiertoe
bijvoorbeeld de telefoon op trilstand of op “stil” zetten en gesprekken in de hal van de Skybox of in de gang
voeren. Op eerste verzoek van personeel of bestuur dient u audioapparatuur of mobiele telefoon uit te zetten.
Bij entertainment of sprekers in de Skybox is het gebruik van audioapparatuur of mobiele telefoons niet
toegestaan.

8. Overig hinderlijk gedrag Het is de bezoekers verboden om zich – naast de specifiek in de Huishoudelijk
Reglement genoemde gedragingen – op enigerlei wijze hinderlijk of respectloos te gedragen ten opzichte van
de overige bezoekers, een en ander uitsluitend ter beoordeling van bestuursleden van de Stichting.

9. Aansprakelijkheid Een bezoek aan de Skybox geschiedt geheel voor eigen risico; de Stichting, haar bestuur,
werknemers en vrijwilligers zijn nimmer aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen
en/of lichamelijk letsel in en om de Skybox.

10. Personeel De aanwijzingen van bestuur en personeel van de Skybox, alsmede van de beveiliging van FC
Groningen, dienen te allen tijde stipt te worden opgevolgd.

11. Verwijdering uit de Skybox en ontzegging verdere toegang Het niet opvolgen van enig onderdeel van dit
Huishoudelijk Reglement door bezoekers van de Skybox geeft het bestuur het recht betreffende bezoekers
direct van het terrein van de Skybox te (doen) verwijderen en hen de toegang verder te ontzeggen. De
ontzegging van de toegang kan voor bepaalde en voor onbepaalde tijd gelden, dit ter beoordeling van het
bestuur van de Stichting. Verwijdering uit de Skybox en ontzegging van de toegang geeft in geen geval recht op
teruggaaf of korting ten aanzien van betaalde contributies of entreegelden. Het bestuur heeft elk bestuurslid
gemandateerd dit artikel persoonlijk uit te voeren.

12. Ontzegging toegang Personen en/of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust in de
Skybox zullen verstoren, kunnen de toegang tot de Skybox worden ontzegd door de leidinggevende van het
horecapersoneel van de Skybox, alsmede door de beveiliging van het stadion. (kassa)personeel. Teruggaaf of
korting ten aanzien van betaalde contributies of entreegelden is in dat geval niet aan de orde.

13. Informatie ontzegging toegang Indien artikel 11 of 12 aan de orde is, zal hiervan mededeling worden
gedaan aan het bestuur, de horecamanager van de skybox, alsmede aan directie en beveiliging van FC
Groningen.

13. Niet naleven van ontzegging toegang Indien een persoon die de toegang tot de Skybox is ontzegd zich
toegang verschaft tot de Skybox, of daarin wordt aangetroffen, dan zal het bestuur politie en justitie verzoeken
deze persoon te verwijderen en een strafvervolging als bedoeld in artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht
in te stellen.

14. Schade Bezoekers die eigendommen van de Stichting beschadigen of zoekmaken zijn gehouden tot
vergoeding van alle kosten van de Stichting voortvloeiend uit- en van reparaties en/of vervanging en zullen
terzake door de Vereniging aansprakelijk worden gesteld.